OTİ HOLDİNG A.Ş.  
İLGİLİ KİŞİ/VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 
I. FORMUN AMACI VE KAPSAMI  
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir. İşbu Başvuru Formu, ilgili kişi olarak, OTİ Holding A.Ş.’ye (“Şirket” veya “OTİ”) başvurmanız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmanız için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
Tebliğ uyarınca başvurunuzu değerlendirebilmek amacıyla, asgari olarak, yıldızla gösterilen (*) kısımları eksiksiz bir şekilde doldurmanızı rica ederiz.  
 
II. İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
 
Başvurunuzu sonuçlandırmak ve sonucu size iletmek amacıyla aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. 
 

Ad-Soyadı*

:

 

 

 

TC Kimlik Numarası*

(Yabancı uyruklular için Pasaport Numarası veya varsa Kimlik

Numarası)

:

 

 

 

Adresi* (Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi)

:

 

 

 

 

 

 

Telefon Numarası*

:

 

 

 

E-posta Adresi*

:

 

 

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz

:


Ο Ziyaretçi

Ο Tedarikçi  


Ο Stajyer

 

 

Ο İş Ortağı

Ο Çalışan

Ο Diğer

 

 

Ο Potansiyel

Müşteri

Ο Çalışan Adayı

 

 

 

Ο Müşteri

Ο Eski Çalışan

 

Diğer seçeneğini seçmeniz durumunda Şirketimiz ile olan ilişkiniz bakımından ayrıntılı bilgi veriniz:

 

 

 

 

 

 Şirketimizle Olan İlişkiniz Devam     
 Ediyor mu?

:

 Ο Devam Ediyor       

 Ο Sona Erdi 

 
Burada yer alan bilgilerinizi, sadece başvurunuzu değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla kullanacağız ve olası bir şikayetin veya uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla makul bir süre boyunca saklayacağız. 
 
III. TALEP EDEBİLECEĞİNİZ KONULAR* 
 
Aşağıdaki tabloda, kişisel verileriniz bakımından talep ettiğiniz konuları işaretlemenizi rica ederiz. 
 


Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

 


Kişisel verilerim işleniyorsa, buna ilişkin bilgi talep ediyorum

 

 


Kişisel verilerim işleniyorsa, işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 


Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 


Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işleniyorsa bunların düzeltilmesini istiyorum.[1]

 

 


İşleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istiyorum.

 

 


Eksik ve yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesi talebimin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

 

 


[1Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verileri lütfen açıklamada yazınız.


Kişisel verilerimin silinmesine ilişkin talebimin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

 

 


Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte ve analiz neticesinde şahsım aleyhine sonuç çıkarmaktadır. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 


IV. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA 
 
 Başvurunuzu daha iyi sonuçlandırabilmek adına, yukarıda işaretlemiş olduğunuz talepleri detaylı olarak açıklamanızı rica ederiz. Talebiniz için gerekli açıklamaların burada yer almaması sebebiyle oluşabilecek hata veya kusurlardan OTİ sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V. BAŞVURU YÖNTEMLERİ 
 
Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için öncelikle işbu Form’u doldurmanız gerekmektedir. Form’u imzaladıktan sonra, Form’un 
  • imzalı bir kopyasını Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:203/15 Şişli İstanbul/TÜRKİYE adresine kimlik belgenizi göstererek elden teslim ederek,  
  • imzalı bir kopyasını Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:203/15 Şişli İstanbul/TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü mektup yollayarak veya 
  • güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı veya OTİ’ye daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@otiholding.com adresimize ileterek 
başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir. 
İlgili kişi adına üçüncü kişi tarafından başvuru yapılması halinde, üçüncü kişi işbu Form ile birlikte noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi veya ilgili kişinin velisi veya vasisi olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde göndermesi gerekmektedir. 
 
VI. TALEBİN SONUÇLANMASI 
 
Başvurunuzu, tarafımıza ulaşmasından itibaren en kısa sürede veya en geç otuz (30) gün içinde yanıtlayacağız. OTİ olarak, başvurunun gerçek ilgili kişi adına yapıldığından emin olmak amacıyla sistemimize kayıtlı telefon ya da e-posta üzerinden ilgili kişi ile iletişime geçerek ilgili kişinin kimliğini doğrulayabiliriz. 
 
Başvurunuzda eksik veya yanlış olduğu düşünülen bilgi ve belgelerin bulunması halinde, bu bilgi ve belgelerin tamamlanması ve düzeltilmesini talep edebileceğiz. Bu taleplerimiz karşılanana kadar otuz günlük cevap süremiz işlemeyecektir. 
 
VII. İLGİLİ KİŞİNİN İMZASI 
 
İlgili kişi/yetkilendirdiği kişi olarak, KVK Kanunu uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin başvuru yapmaktayım. Bu kapsamda işbu Başvuru Formu dahil ilettiğim tüm bilgi ve belgelerin başvurumun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla gerekli olduğunu, doğru, eksiksiz, güncel ve ilgili kişiye ait olduğunu, doğru veya güncel olmaması sebebiyle oluşan gecikme veya hatalardan OTİ’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederim. 
 
İlgili kişi / Yetkilendirdiği Kişi 
Adı Soyadı: 
Başvuru Tarihi: 
İmzası: